Dynamiczna wymiana oil skrzynia automatyczna

« powrót do listy
wygasa:2022-09-20 Dynamiczna wymiana oil skrzynia automatyczna

Dynamiczna wymiana oil skrzynia automatyczna

Statyczna czy dynamiczna wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów? 

Tradycyjna statyczna metoda wymiany oleju w automatycznej skrzyni biegów jest prosta i tania.

Jednak jest to rozwiązanie połowiczne i przynoszące zazwyczaj tylko niewielką poprawę parametrów pracy układu.

Statyczna wymiana oleju polega na spuszczeniu oleju ze skrzyni korkiem spustowym lub miską olejową i odczekaniu pewnego czasu na swobodny wyciek oleju.

Tak procedura nie zapewnia pełnej 100% wymiany oleju zużytego na olej świeży . Zazwyczaj wymianie wówczas podlega maksymalnie 35% do 60n% całkowitego stanu oleju w skrzyni biegów.

W przypadku nadmiernego zużycia oleju, częściowa wymiana powoduje, że po uruchomieniu silnika, kiedy zacznie pracować pompa olejowa skrzyni nastąpi wymieszanie pozostałego starego oleju z olejem nowym, co w konsekwencji powoduje niewielką poprawę właściwości smarnych oleju.

Dynamiczna wymiana oleju pozwala na 95% prawie całkowitą wymianę oleju zużytego na świeży olej. Profesjonalny serwis automatycznej skrzyni biegów powinien polegać na wypłukaniu całego układu z zanieczyszczeń za pomocą urządzenia, a następnie na przeprowadzeniu dynamicznej wymiany oleju. W ten sposób zapobiegamy przedwczesnemu zniszczeniu skrzyni.

Po podłączeniu urządzenia czyszczącego do wlewu oleju i powrotu oleju z chłodnicy, przeprowadzamy kolejno:

Faza 1 – płukanie układu specjalistycznym Oil SH 

Do odpowiedniego zbiornika nalewamy OIL PŁYN SH oraz niewielką ilość oleju które wpompujemy „startowo” w układ, ustawiamy dźwignie urządzenia w odpowiednim położeniu i uruchamiamy silnik samochodu. Następnie powoli załączamy wszystkie położenia dźwigni zmiany biegów P/R/N/D/3/2/1 -  2/3/D/N/R/P  funkcje adaptacji.

Statyczna czy dynamiczna wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów?

W ten sposób płuczemy wszystkie miejsca, do których dociera olej). Urządzenie czyszczące wprowadza preparat czyszczący i przepompowuje olej przez zbiornik kontrolny, dzięki czemu mamy możliwość wizualnej oceny poziomu zanieczyszczeń w zbiorniku. W tym samym czasie olej jest dodatkowo filtrowany z zanieczyszczeń.

Faza 2 – zlewanie starego oleju do zbiornika urządzenia.

Procedura podobna jak w fazie 1. Po przestawieniu dźwigni cały olej wpływający do zbiornika jest w nim zatrzymywany. Przerywamy procedurę w chwili, gdy zobaczymy pierwszy pęcherz powietrza w zlewanym oleju. Następnie wyłączamy silnik.

Faza 3 – wymiana filtra oil w skrzyni .

Faza 4 – napełnianie układu świeżym olejem.

Faza podobna jak w I i II fazie. Po przełączeniu odpowiedniej dźwigni urządzenie pompuje do skrzyni świeży olej, którym wypychamy z układu stary olej. Dodatkowo zalecam aplikację do świeżego oleju OIL SH, zmniejszającego tarcie i zabezpieczającego simeringi. Procedurę przeprowadzamy tak długo, aż nie ujrzymy świeżego oleju, wypływającego z przewodu powrotnego.

Faza 5 – czynności końcowe.

Kontrolujemy i uzupełniamy poziom oleju w skrzyni, odłączamy urządzenie.

Przy dynamicznej wymianie oleju połączonej z płukaniem skrzyni, konwertora i chłodnicy, ilość użytego oleju powinna równać się ilości pełnego stanu przewidzianego dla danego typu skrzyni zobacz Auto Data .

 

Zapraszamy na serwis 338116486 / 693287750 /692287183 

Cennik usługi:

Dynamiczna wymiana oil  cena - telefonicznie 

+ oil stan w/Autodaty + płyn SH oil + filtr do skrzyni w/ producenta pojazdu .

Czas trwania usługi 3h 

Dynamiczna wymiana oil + płukanie cena - telefonicznie 

+ oil stan w/Autodaty + płyn SH oil +filtr do skrzyni w/producenta pojazdu .

Czas trwania usługi 4h 

 

Dynamic oil change automatic transmission
Static or dynamic oil change in the automatic transmission

The traditional static method of oil change in the automatic transmission is simple and cheap.

However, this is a half-way solution and usually brings only a slight improvement in the system's operating parameters.

Static oil change consists in draining the oil from the oil drain plug or oil sump and waiting for some time for free oil leakage.

This procedure does not guarantee a full 100% replacement of the oil used for fresh oil. Usually, a maximum of 35% to 60n% of the total oil in the gearbox is changed.

In the event of excessive oil consumption, the partial replacement causes that after starting the engine, when the oil pump of the gearbox begins to work, the remaining old oil will be mixed with new oil, which in turn causes a slight improvement in the lubricating properties of the oil.

Dynamic oil change allows for 95% almost complete replacement of used oil for fresh oil. Professional servicing of the automatic transmission should consist in flushing the entire system of impurities with the help of the device, and then conducting a dynamic oil change. In this way we prevent premature destruction of the crate.

After connecting the cleaning device to the oil filler neck and oil return from the cooler, we carry out the following:

Phase 1 - rinsing with a specialized Oil SH system

Pour OIL LIQUID SH and a small amount of oil into the appropriate tank, which we pump into the system, start the device levers in the right position and start the car engine. Then slowly engage all gear lever positions P / R / N / D / 3/2/1 - 2/3 / D / N / R / P adaptation functions.

Static or dynamic oil change in the automatic transmission?

In this way, we rinse all the places where the oil reaches). The cleaning device introduces the cleaning preparation and pumps the oil through the control tank, thanks to which we have the opportunity to visually assess the level of impurities in the tank. At the same time, the oil is additionally filtered from impurities.

Phase 2 - draining the old oil into the tank of the device.

Similar procedure as in phase 1. After moving the lever all oil flowing into the tank is kept in it. We interrupt the procedure when we see the first air bubble in the oil being drained. Then turn off the engine.

Phase 3 - oil filter change in the box.

Phase 4 - filling the system with fresh oil.

Phase similar to that in phase I and II. After switching the appropriate lever, the device pumps fresh oil into the crate, which pushes out the old oil from the system. In addition, I recommend applying to fresh oil OIL SH, reducing friction and protecting simering. We carry out the procedure until we see fresh oil flowing out of the return line.

Phase 5 - final actions.

We control and supplement the oil level in the crate, disconnect the device.

With dynamic oil change combined with flushing of the box, converter and cooler, the amount of oil used should be equal to the amount of the full condition provided for the type of box, see Auto Data.

 

Please visit the website 338116486/693287750/692287183

Price list for the service:

Dynamic oil change price - by phone

+ oil condition w / Autodaty + fluid SH oil + filter for the box w / vehicle manufacturer.

Duration of service 3h

Dynamic oil change + rinsing price - by phone

+ oil condition w / Autodaty + fluid SH oil + filter for the box w / vehicle manufacturer.

Duration of service 4 hours
 
 
« powrót do listy